Minuty zachraňují životy – I TY TO DÁŠ

Jednou z činností Českého červeného kříže je šíření znalostí první pomoci a prevence mezi děti a mládež. Úrazy jsou závažným problémem nejenom z hlediska zdravotnického, ale i humánního a ekonomického. Patří k nejzávažnějším příhodám trvale měnícím zdravotní stav početné části populace a znamenají nejen lidské utrpení, ale zvyšují i počet předčasných úmrtí a stojí společnost obrovské prostředky. V příčinách úmrtí v České republice jsou úrazy na třetím místě a u dětí, mládeže a dospělých do 40 let dokonce na místě prvním. Každý rok umírá v naší republice na následky úrazu kolem 5 000 lidí a dalších 15 000 je hospitalizováno. Co se týká dopravních nehod jsou jejich následky velmi tragické. K těmto smutným ukazatelů, přispívá i faktor velmi nízkého povědomí naší veřejnosti o poskytování první pomoci nebo obavy a strach občanů z nezvládnutí poskytnutí první pomoci, rozšíření základního povědomí o nejdůležitějších úkonech první pomoci, které jsou často velmi jednoduché, avšak správným použitím mohou zachránit lidský život.

Projekt „Minuty zachraňují životy – I TY TO DÁŠ!“ vychází ze ZDRAVÍ 21, z cíle č.9 – Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy, kde je dílčím úkolem snížit počty smrtelných a vážných zranění v důsledků dopravních nehod snížit alespoň o 30% a počty úmrtí a vážných úrazů na pracovišti v domácnosti a při rekreaci snížit nejméně o 50%. K tomu je třeba vytvářet systém výchovy dětí, mládeže a dospělých k poskytovaní první pomoci, které může výraznou měrou přispět k dosažení výše uvedených cílů. Projekt zdravotnické prevence a osvěty se zaměřuje na ukázky první pomoci pro školská zařízení s prohloubením teoretické části o praktickou výuku první pomoci. Děti získají především praktické znalosti ze základu první pomoci – nácvik modelových situací z běžného života např. umělé dýchání a masáž srdce, tepenné krvácení, ale i odřeniny atd. vše na namaskovaných figurantech.

Prevenci na školách v letošním roce a příštím roce podpořil Pardubický kraj. Osobní záštitu nad projektem převzal radní Pardubického kraje zodpovědný za zdravotnictví Ing. Ladislav Valtr, MBA. Tímto děkujeme za podporu. Už jsem navštívili MŠ Strojařů Chrudim a MŠ Dr. Malíka Chrudim. V prvním pololetí příštího roku nás čekají další školky a školy.