Dezinfekce

Všichni řešíme, jak snižovat riziko nákazy COVID19. Dezinfekce není všemocná. Velmi účinnou metodou je pravidelné mytí rukou mýdlem pod tekoucí vodou po dobu alespoň 30s. Vše, co k tomuto kroku potřebujeme (vodu a mýdlo), nalezneme doma. Nevíte jak na to? Vyzkoušejte jednotlivé kroky zobrazené v letáčku v části PREVENCE. Ruce si myjte nejen před jídlem, ale po každé, co se dotkneme předmětů, na které před námi mohl sáhnout někdo jiný jako jsou madla v dopravních prostředcích, zábradlí, nákupní košíky, tlačítka platebních terminálu a peněz. Ruce si samozřejmě myjeme i po příchodu z venku, po hlazení domácího mazlíčka, po kontaktu se surovinami během vaření, po vynesení odpadků a po návštěvě kolektivu. 

 

DEZINFEKCE ZDARMA PRO SENIORY – UKONČENO

Pro seniory starší 65 let, kteří si nemají jak dezinfekci zajistit zdarma distribuujeme dezinfekci Anti-COVID, která je určená zejména na ruce. Pokud jste senior a máte o dezinfekci zájem, objednejte si dezinfekci na bezplatné telefonní lince 800 477 774. Naši dobrovolníci Vám ji doručí.

 

DEZINFEKCE Anti-Covid

Díky epidemii COVID-19 je všude na světe nedostatek dezinfekce. Proto mnoho českých firem, škol a organizací začalo vyrábět základní dezinfekci dle návodu WHO (mezinárodní zdravotnická organizace) z běžně dostupných složek, jako je líh a peroxid vodíku. Tato dezinfekce je určena primárně na ruce, ale lze ji použít na dezinfekci ploch, klik, zábradlí, atd. Pozor, na některých materiálech zanechává fleky.

Dezinfekci Anti-Covid lze nyní běžně koupit v obchodních řetězcích, lékárnách i na čerpacích stanicích. 

S dezinfekcí Anti-Covid zacházejte opatrně:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji a zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.

 

Použití:

 • Dezinfekci aplikujte přímo na pokožku. Neředí se. Po aplikaci nesmývat a nechat oschnout.
 • Postupujeme stejně jako u mytí rukou, tedy naneseme a rozetřeme dezinfekci na všechny plochy včetně dlaní, hřbetů rukou a meziprstí. Nezapomeneme na palce a špičky prstů, které se kontaktních míst dotýkají nejvíce. 
 • Dezinfekci je vhodné mít blízko vchodových dveří a použít ji bezprostředně po příchodu domů.

Doporučení:

 • Dezinfekce není vhodná pro děti do 3 let.
 • Dezinfekce není určena pro použití při poskytování zdravotních služeb.
 • Dezinfekci nepoužívejte na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění.
 • Dezinfekci použijte na ruce maximálně 10 krát denně.
 • Opakovaná expozice může způsobit vysušení kůže. Po opakovaném použití si namažte ruce krémem na ruce (např. Indulonou).

Skladování:

 • Uchovávejte mimo dosah dětí
 • Skladovatelnost: 6 měsíců při skladování za běžných teplot.
 • Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou.

Likvidace:

 • Zbytek přípravku předejte do sběrného dvora do části nebezpečného odpadu.

První pomoc při ZASAŽENÍ OČÍ

Při zasažení očí dezinfekcí Anti-Covid vyplachujte oči alespoň 15 minut velkým množstvím vody. Pokud zasažený má kontaktní čočky vyjměte je  (pokud je lze vyjmout snadno)  a  pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí vyhledejte lékařské ošetření.

První pomoc při POŽITÍ

Nevyvolávejte zvracení. Podejte zasažené osobě velké množství vody k pití a vyhledejte lékařské ošetření.

První pomoc PŘI VDECHNUTÍ

Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.